Missie & Visie


Missie OOOC Elkeen

Elkeen biedt tijdelijke hulp- en dienstverlening aan in acute, vastgelopen, complexe en onduidelijke vastgelopen en/of verontrustende leefsituaties.

Bij bepaalde (dringende) verontrustende en/of vastgelopen situaties sluit -om diverse redenen- het bestaande hulpaanbod niet aan bij de hulpvraag of bij het gestelde probleem.

De inschakeling van een OOOC kan dan een zinvolle bijdrage betekenen. Deze jongeren en hun gezin bevinden zich op een kruispunt, een scharniermoment in hun leven: maatregelen dringen zich op, er moet iets ondernomen worden.

Verontrustende en/of vastgelopen leefsituaties kunnen maar met succes worden aangepakt als vooraf minimaal voldaan is aan een aantal basisvoorwaarden.

Binnen deze basisvoorwaarden onderscheiden we vier groepen:

 • “leefklimaat”: hoe worden de betrokkenen opgevangen, onthaald?
 • m.b.t. de problematiek: zijn de oorzaken duidelijk, wat zijn de echte oorzaken, wat is de kernproblematiek, is de vraag duidelijk?
 • m.b.t. de jongere en zijn context: houding, motivatie, engagement, inzichten?
 • m.b.t. de hulpverlenerscontext: wat is het aanbod, overleggen, het aanbod proberen af te stemmen op de vraag, wie is deskundig om hier verdere hulp te bieden, met wie kan er samengewerkt worden?
De algemene doelstelling van Elkeen is het komen tot “voldoende” resultaat op het vlak van deze basisvoorwaarden, het sleutelen aan de basisvoorwaarden, opdat (vervolg)hulpverlening kan aanslaan, zinvol kan zijn, succes kan hebben.
Elkeen werkt aan een oriënteringsproces met de jongere en zijn/haar gezin.
Via een procesmatige begeleiding volgens het protocol ‘Handelingsgerichte diagnostiek in de Onthaal-, Oriëntatie en Observatiecentra’ komt men tot een bruikbaar oriëntatie-advies voor alle betrokken partijen.

Visie OOOC Elkeen

  Elkeen probeert op een actieve en dynamische manier de overgang mogelijk te maken van een verontrustende en/of vastgelopen naar een meer leefbare opvoedingssituatie, van waaruit weer iets opgebouwd kan worden. Dat gebeurt door een multidisciplinair team dat, na ‘onderzoek’, een advies formuleert in verband met opvolging en eventuele vervolghulp.
  De jongeren met wie Elkeen werkt, worden maximum vier maanden begeleid.
  De jongere verblijft tijdelijk in het centrum (residentiële begeleiding/ verblijf in functie van diagnostiek) of wordt thuis opgevolgd (ambulante begeleiding/ diagnostiek in kader van Bijzondere Jeugdbijstand). In dat laatste geval wordt hij of zij geregeld uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten in het centrum.

Pedagogische waarden en visie

 • De jongere en zijn gezin staan voor ons centraal. We trachten alle mogelijkheden om een jongere in zijn thuismilieu te laten opgroeien, optimaal te benutten. We streven er steeds naar om de verbinding met de thuiscontext warm te houden. De ouders blijven ouder en “deskundig” wat betreft hun kind
 • Hulpverlening is een recht voor iedereen. We maken jongeren actief bewust van hun rechten in de hulpverlening. Hierbij respecteren we de universele kinderrechten, de universele rechten van de mens en het decreet rechtspositie van de minderjarige.
 • We streven naar een vraaggestuurde hulpverlening op maat. De hulpverlening moet voor de betrokkenen concreet en duidelijk verstaanbaar zijn.
 • We willen steeds opnieuw beginnen en kansen geven. We nemen als hulpverlener een empathische, betrokken, onbevooroordeelde en open houding aan, waarin we transparantie, respect, meerzijdige partijdigheid, objectiviteit en gelijkwaardigheid erg belangrijk vinden.
 • We verkiezen preventief handelen. Positief gedrag wordt bevorderd en gestimuleerd, negatief gedrag wordt op een pedagogisch verantwoorde manier bijgestuurd, aangepast aan de jongere in kwestie.
 • We werken emancipatorisch. We zetten in op mogelijkheden, inzichten en vaardigheden van de betrokkenen. Vanuit het geven van erkenning trachten we de krachten in het gezin naar boven te halen. Een open communicatie en voortdurend overleg en dialoog met alle betrokkenen zijn hierbij essentieel.
 • We werken integraal. Binnen de begeleiding is er voortdurend overleg en samenwerking met de jongere en zijn gezin en hun netwerk, alsook met andere relevante organisaties en diensten.
 • We werken deskundig en menskundig en denken eclectisch in functie van een kwaliteitsvolle begeleiding. We hanteren het protocol van HGD om met een multidisciplinaire aanpak te komen tot een advies op maat voor de jongere en zijn context.

Maatschappelijke waarden en visie

 • Elkeen is een pluralistische dienst. Tolerantie, respect voor jezelf en de andere, respect voor het anders zijn van de andere, voor andere waarden en normen, confrontatie en communicatie, participatie, samenwerking… zijn elementen die onze werking schragen en die we ook willen tonen naar de buitenwereld.
 • Elkeen wil en moet rekening houden met alle wettelijke bepalingen die de rechten van jongeren, hun context en hulpverleners beschermen: een respectvolle klachtenbehandeling, de wet op de privacy.
 • Onze hulpverlening is steeds gericht op maatschappelijke (re)integratie en zo maximaal mogelijke maatschappelijke participatie van alle betrokkenen.
 • Binnen de hulpverlening houden we rekening met de voorwaarden die onze samenleving stelt. Herstel van het gewone leven, gewoon doen, het leven hier en nu, de eisen van de omgeving nemen we mee in onze begeleiding als norm. Wat we voorstellen moet haalbaar en realistisch zijn voor iedere betrokkene.
 • Een verontrustende en/of vastgelopen leefsituatie proberen we steeds te kaderen in zijn groter sociaal en maatschappelijk geheel : buurt, socio-economisch, omstandigheden.
 • Elkeen wil ook een signaalfunctie/ detectiefunctie vervullen.
 • Werken met vrijwilligers neemt een aparte en belangrijke plaats in binnen onze werking. Enerzijds willen we ons als huis openstellen voor buitenstaanders en zo meewerken aan een bredere maatschappelijke bewustmaking omtrent onze doelgroep en werking. Anderzijds voelen wij ons door het engagement en de solidariteit van de vrijwilligers ook breder “gedragen”.
 • Elkeen wil zijn steentje bijdrage aan een positieve beeldvorming over de sector van de bijzondere jeugdzorg, zijn cliënten en de hulpverlening in het algemeen
 • Als centrum willen wij ook meewerken aan info-activiteiten allerhande om onze werking en de bijzondere jeugdzorg in het algemeen aan geïnteresseerden voor te stellen.
 • Ons boek “Het huis met de drie O’s” is een poging om, via de verhalen van jongeren en medewerkers, onze kijk op verontrustende en/of vastgelopen leefsituaties, de doelgroep, ons hulpverleningsaanbod, onze manier van werken en onze opdracht als OOOC uit te leggen.

Organisatorische waarden en visie

 • De VZW Elkeen is een autonome VZW , met een neutrale, onafhankelijke opstelling.
 • Elkeen heeft twee afdelingen, één overkoepelende VZW en één werking . Er mogen verschillen zijn tussen beide afdelingen, maar we streven naar één gemeenschappelijk werk- en organisatorisch kader. “Met twee kunnen en zien we meer dan alleen” geldt ook op organisatorisch vlak.
 • Wij kiezen voor kleinschalig werken, een gewoon huis in de rij, en een huiselijke sfeer. We zijn flexibel en toegankelijk in functie van onze opdracht en doelgroep, zowel voor jongeren en ouders als voor medewerkers.
 • Ons team is multidisciplinair samengesteld en we proberen zo horizontaal mogelijk te werken. De motor van de werking is het teamwerk met participatie en inbreng van alle teamleden met betrekking tot alle aangelegenheden.
 • We kiezen voor een individuele begeleider voor elke jongere : één begeleider die al de verschillende aspecten van de verontrustende en/of vastgelopen leefsituatie bekijkt. Dit betekent dat één begeleider uit het team steeds heel het gebeuren rond één jongere coördineert en het uitvoerende werk voor zijn of haar rekening neemt. Dit biedt een integrale kijk op de situatie. Naast deze individuele begeleidingen, staat elke begeleider ook in de leefgroep.
 • De individuele begeleider en het begeleidingsproces worden voortdurend ondersteund. Deze ondersteuning gebeurt via teambesprekingen, gerichte werkbesprekingen en eventueel via co-begeleiding. Het begeleidingsproces wordt, indien nodig, bijgestuurd via dagdagelijks overleg.
 • We streven een gezond financieel beleid na. Via allerhande activiteiten trachten we extra inkomsten te genereren. We verwachten van alle personeelsleden dat zij op een verantwoorde manier omgaan met de financiële middelen.
 • Elkeen draagt zorg voor haar medewerkers. Ondersteuning, begeleiding en vorming vinden we daarom heel belangrijk. Onze medewerkers kunnen immers maar goed voor anderen zorgen als we als organisatie ook goed voor hen zorgen.

WIE ZIJN WE?


Elkeen is een OOOC. De drie O’s staan voor onthaal, oriëntatie en observatie Centrum. We zijn een voorziening binnen de Bijzondere Jeugdbijstand.

WAT DOEN WE?


Het SAMEN zoeken, het SAMEN OP WEG GAAN is heel belangrijk. “Hoe” er wordt gewerkt, hangt af van je situatie. Kinderen en jongeren kunnen tijdelijk in Elkeen verblijven (= residentieel). Of kinderen en jongeren blijven thuis en Elkeen komt aan huis (= ambulant).

De duur van een begeleiding kan verschillen. We spreken gemiddeld van een 4-tal maanden.

We maken deel uit van het NETWERK CRISISJEUGDHULPVERLENING LIMBURG.

Een ambulante en/of mobiele crisisbegeleiding duurt vier weken.

Soms is ook residentiële crisisopvang en –begeleiding nodig, deze duurt zeven dagen en kan nog eens verlengd worden met 7dagen.

VOOR WIE ZIJN WE ER?


In Elkeen werken we met jongens en meisjes tussen 3 en 18 jaar.

De hulp van Elkeen is niet rechtstreeks toegankelijk en kan enkel via de intersectorale toegangspoort worden ingeschakeld.

Crisisbegeleidingen worden aangemeld via het crisismeldpunt

OOOC Elkeen heeft een huis in Lommel en een huis in Hasselt. In elk huis kunnen tien jongeren begeleid worden.

In Elkeen Hasselt kunnen zowel jongens als meisjes tot 18 jaar residentieel en ambulant terecht.

In Elkeen Lommel kunnen meisjes residentieel terecht tot 18 jaar en jongens tot 14 jaar. Ambulant kunnen zowel jongens als meisjes terecht tot 18 jaar.

WIE WERKT ER?


We zijn een multidisciplinair team met maatschappelijk werkers, opvoeders, psychologen, pedagogen en/of criminologen en worden ondersteund door een administratief team en een klusjesman. We werken samen met een psychiater. We werken ook samen met een huisartsenpraktijk.

Sfeerbeelden

Hier vind je foto's van onze activiteiten. Onze bewoners worden met het grootste respect in beeld gebracht. We vermijden ook om hun herkenbaar in beeld te brengen.

Beleidsvisie op seksualiteit en lichamelijke integriteit


Klachtenformulier


Contact


OOOC Elkeen Lommel (hoofdzetel)
Molsekiezel 17
3920 Lommel
België
Tel: (+32) 011 54 21 21
Fax: (+32) 011 54 64 65
Email
info@elkeen.be
Locatie Lommel
OOOC Elkeen Hasselt
Jan Van Helmontlaan 1
3500 Hasselt
België
Tel: (+32) 011 21 54 70
Fax: (+32) 011 23 46 59
Email
info@elkeen.be
Locatie Hasselt
ONZE SOCIALE NETWERKEN:
We zijn 24u op 24u bereikbaar.
We zijn bereikbaar via openbaar vervoer.